Etiske retningslinjer for InvestorSparring

1. Rammer
Dansk Aktionærforening tilbyder gratis telefonisk InvestorSparring til sine medlemmer gennem en række samarbejdsaftaler med professionelle rådgivere.

Ved InvestorSparring forstås få minutters generel vejledning om, hvordan investor kan varetage sine egne interesser ved økonomiske dispositioner og skatteforhold samt hjælp til at finde yderligere information.

Den gratis sparring ydes udelukkende inden for det tidsrum, hvor hver enkelt samarbejdspartner har oplyst at være til rådighed for sparring.

Samarbejdspartneren kan i forbindelse med sparringen sætte en tidsmæssig begrænsning på få minutter og tilbyde yderligere sparring eller rådgivning for medlemmets egen regning, om end den gratis InvestorSparring ikke må være af salgsmæssig karakter.

Den gratis InvestorSparring ydes udelukkende per telefon.

2. Ansvar
Dansk Aktionærforening kan ikke på nogen måde drages til ansvar for samarbejdspartnerens sparring og eventuelle konsekvenser heraf. Kun samarbejdspartneren er juridisk og økonomisk ansvarlig for den sparring, han yder medlemmer af Dansk Aktionærforening.

Samarbejdspartneren arbejder under egen tilladelse (bestalling, godkendelse eller lignende) med de begrænsninger, der gør sig gældende for denne.

Samarbejdspartneren arbejder under egen rådgiveransvarsforsikring. Fondsmæglerselskaber er dog underlagt kapitalkravsregler (minimum 300.000 euro) og skal ikke have en obligatorisk rådgiverforsikring.

Samarbejdspartneren har fuld tavshedspligt.

3. Kvalitet og indhold
InvestorSparringen skal tilgodese medlemmets interesser. Sparringen skal sikre, at medlemmet får sparring af høj professionel standard, som giver medlemmet mulighed for at komme videre i overvejelserne om sine økonomiske dispositioner.

Der kan ikke ydes individuel finansiel rådgivning eller individuel investeringsrådgivning (personlige anbefalinger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter), da dette blandt andet forudsætter en grundigere afdækning af medlemmets økonomi.

Samarbejdspartneren skal i samarbejde med medlemmet skabe fornøden klarhed om indhold og forudsætninger i sparringen. Samarbejdspartneren tilser, at der tilvejebringes tilstrækkelig information for den ydede sparring – eller gør medlemmet opmærksom på, at spørgsmålet ikke kan besvares kvalificeret inden for rammerne af InvestorSparring.

Ved sparringen anvendes samarbejdspartnerens generelle sagkundskab.

Som led i sparringen skal medlemmet orienteres om relevante risici i relation til medlemmets forhold og den pågældende sparring.

Samarbejdspartneren beder om navn og medlemsnummer og kan bede om yderligere kontaktinfo. Dette for at kunne kvalitetssikre og dokumentere, hvilken sparring der er givet til hvem. Samarbejdspartneren har ansvar for at behandle disse data fortroligt jf. Persondataloven og må ikke bruge disse data til yderligere henvendelser til medlemmet uden eksplicit samtykke jf. Markedsføringsloven.

Dansk Aktionærforening kan foretage jævnlig kvalitetskontrol af sparringen.

4. Interessekonflikter
Medlemmet skal orienteres, hvis sparringen omhandler virksomheder eller produkter:

  1. hvorfra samarbejdspartneren eller dennes selskab modtager provision eller andet vederlag,
  2. hvortil samarbejdspartneren eller dennes ansatte/selskab har snævre forbindelser, jf. lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 17,
  3. som samarbejdspartneren eller dennes selskab selv tilbyder eller formidler.